Miljöarbete

flygfotoVi får ofta höra om flygets negativa miljöpåverkan. Faktum är att ett fullsatt flygplan drar mindre än 0,4 liter/mil per person. Det tål att jämföras!
Ser man till det stora sammanhanget så står flyget för 3 % av transportsektorns totala utsläpp av koldioxid och 1 % av Sveriges totala utsläpp.

Som några goda exempel på vårt gröna arbete kan nämnas att vi gör ”gröna inflygningar” i så stor utsträckning som möjligt. Grön inflygning är en landningsteknik för att minska utsläpp och buller. Inflygningen planeras så att glidflygning utnyttjas på vissa delar av sträckan, vilket sparar både bränsle och utsläpp.
Vi använder även varm sand istället för farliga ämnen när det är halka på landningsbanan och har ”kort taxning” – korta och effektiva färdsträckor på själva flygfältet.
Vi jobbar dessutom hela tiden för att minska vår resursförbrukning (papper, el och annat avfall).
Grönt är ju skönt!

 

Just nu på flygplatsen

 

Under året slutför vi vårt arbete med att kartlägga dag- och dräneringsvatten från flygplatsen.

Vi förbättrar också hanteringen av spillvattnet så att det renas bättre från metaller.

Lampor byts successivt ut mot LED eller energilampor och rörelsedetektorer för belysning och uppvärmning installeras löpande. Elförbrukning mäts och följs upp på ca 15 ställen på flygplatsen.

Att minska elförbrukningen är ett arbete som ständigt pågår. Den el vi ändå förbrukar ska påverka vår miljö så lite som möjligt. All el är märkt Bra Miljöval, kommer från ursprungsmärkt vind- eller vattenkraft och är 100% förnybar.

Våra nyheter på miljösidan är laddningsstolpar för elbilar, 6 platser finns.

BRA som trafikerar flygplatsen är nu miljöcertifierade för sin egen verksamhet och det gläds vi åt. Dessutom planerar de att i sin flotta ta in tystare och bränslesnålare flygplan.

Efter att ha gjort en grundlig genomgång av hela flygplatsens verksamhet, energiförbrukning och kemikaliehantering ser vi att vår miljöpolicy är riktig och stämmer med vilka åtgärder som måste prioriteras.

 

Vår miljöpolicy

Miljön är av avgörande betydelse för den civila luftfarten och därmed för oss. Vi skall ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från vår flygplats, främst genom att minska utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändning och uppkomsten av avfall. Vi vill uppnå våra mål genom följande åtgärder.

  • Hänsynen till miljön skall genomsyra varje del av vår och våra hyresgästers verksamhet och vägas in i alla beslut.
  • Klimatpåverkan är flygbranschens viktigaste miljöfråga och skall prioriteras i våra beslut och aktiviteter.
  • Vi skall energieffektivisera vår verksamhet och styra verksamheten mot en hållbar användning av resurser. Vi skall ställa samma krav på hyresgäster och samarbetspartners.
  • Vi följer vårt miljötillstånd, gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav.
  • All personal skall vara utbildad och delaktigt i företagets miljöarbete.
  • Miljöpolicyn skall finnas på anslagstavlor och i fikarum. Den skall också ligga på hemsidan och hänvisas till i avtal.
  • Vi skall bedöma och hantera miljöriskerna på ett systematiskt sätt.

Hur vi jobbar med frågor utgående från vår miljöpolicy framgår av lokal anvisning, miljöledning i kvalitetsledningssystemet QOMS.