Pressrelease: Trollhättan-Vänersborgs flygplats ställer om

  • Hem
  • Pressrelease: Trollhättan-Vänersborgs flygplats ställer om
8 juni, 2023

Det lokala flygbolaget Västflyg, kommer att driva alla sina flygningar, inklusive reguljära linjer mellan Trollhättan och Bromma, samt Visby, på högsta möjliga inblandning av förnybart flygbränsle. Även charter kommer att köras på detta hållbara bränsle, vilket gör det till ett ännu bättre val för miljömedvetna resenärer.

Från och med mitten på juni kommer Trollhättan-Vänersborgs flygplats endast erbjuda flygbränsle med högsta möjliga inblandning av förnybart flygbränsle.

Kort om förnybart flygbränsle

Förnybart flygbränsle, även kallat SAF (Sustainable Aviation Fuel), har upp till 80% lägre utsläpp än fossilt jetflygbränsle. Idag är det tillåtet att köra med upp till 50% SAF bränsle i tanken vilket innebär upp till 40% reducerat utsläpp vid maximal inblandning av SAF.

” Små steg kan leda till stora förändringar och det är precis vad vi tänker att vår satsning här visar. Vår förhoppning är att, tillsammans med Västflyg, GKN Aerospace och Neste, kunna inspirera och bana väg för en mer hållbar framtid för flygbranschen. Trollhättan-Vänersborgs flygplats erbjuder inga alternativ på bränslen – utan bara en lösning. Ett gemensamt initiativ som visar att vi gör det vi kan.”

Anna Råhnängen, VD Fyrstad Flygplats

Pressrelease

Västflyg blir världens första flygbolag att använda högsta möjliga inblandningen av förnybart flygbränsle på alla avgångar.

I den europeiska klimatlagen åtar sig EU att vara koldioxidneutralt till år 2050. Flygindustrin har också satt upp egna ambitiösa klimatmål för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Men redan nu väljer Västflyg och Trollhättan-Vänersborgs flygplats att bli först i världen med att använda en hög inblandning av förnybart flygbränsle (ofta kallat SAF) i form av Neste MY Förnybart Flygbränsle. Åtgärden innebär att Västflygs alla flygningar kommer att göras på bränsle med inblandning av förnybart flygbränsle och Trollhättan Vänersborgs flygplats kommer enbart att erbjuda detta bränsle till all annan flygtrafik som verkar ifrån flygplatsen.

”Ett fungerande flyg är en förutsättning för ett hållbart samhälle och flygbranschen förväntas växa under den kommande 10-årsperioden. Men vi måste arbeta ännu hårdare för att flygrelaterade utsläpp inte ska öka”, förklarar Anna Petre, VD på Västflyg. Hon berättar att med stöd av samarbetsparterna GKN Aerospace, Neste och Trollhättan-Vänersborgs flygplats blir först i världen med att använda upp till maxtillåten inblandning av förnybart flygbränsle (SAF) i form av Neste MY Förnybart Flygbränsle.

Max tillåten inblandning av förnybart flygbränsle är i dagsläget 50%. Den högsta möjliga inblandningen är också beroende av kvalitén på det fossila bränslet. Rent praktiskt innebär detta att procentsatsen av det förnybara flygbränslet kommer att variera mellan 30 % och 50 %.

Att det är just den gränsen handlar om att det krävs rigorösa tester av flygbränslet innan alla typer av godkännande ”Genom att använda dagens tillåtna höginblandning på alla våra flygningar kommer vi att minska koldioxidutsläppen med upp till 40 procent från dag ett” fortsätter Anna Petre, VD för Västflyg, som ser den här satsningen som ett första steg i att hitta ännu fler lösningar för ett hållbart flygande tillsammans med bolagets kunder.

”Vi har jobbat med den gröna omställningen inom flygbranschen i många år. Satsningen som Västflyg och Trollhättan-Vänersborgs flygplats gör är ett stort steg på vägen mot ett klimatneutralt flyg och det banar väg för fler aktörer att ställa om. Vi tror att man genom samverkan och partnerskap kan göra de största skillnaderna och vi är oerhört stolta att stötta Västflyg och flygplatsen i detta initiativ”, säger Martin Wänblom, VD på GKN Aerospace Sverige.

Hela Trollhättan-Vänersborgs flygplats ställer om

Västflyg kommer att driva alla sina flygningar, inklusive reguljära linjer mellan Trollhättan- Bromma och Trollhättan-Visby, på bränsle med inblandning av Neste MY Förnybart Flygbränsle. Men det är inte bara Västflyg som ställer om. Från och med mitten på juni kommer Trollhättan-Vänersborgs flygplats endast erbjuda flygbränsle med inblandning av förnybart flygbränsle. ”Små steg kan leda till stora förändringar och det är precis vad vi tänker att vår satsning här visar. Vår förhoppning är att, tillsammans med Västflyg, GKN Aerospace och Neste, kunna inspirera och bana väg för en mer hållbar framtid för flygbranschen”, avslutar Anna Råhnängen, VD och flygplatschef på Trollhättan-Vänersborgs flygplats.

Minskar koldioxidutsläppen med upp till 40 procent

Förnybart flygbränsle är ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat jetbränsle. Neste MY Förnybart Flygbränsle framställs till 100 procent av råvaror från hållbart införskaffade avfalls- och restprodukter, exempelvis använd matlagningsolja och animaliskt fett. Förnybart flygbränsle blandas med konventionellt flygbränsle och fungerar tillsammans i befintliga flygplansmotorer och befintlig bränsleinfrastruktur. Att använda förnybart flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel jämfört med användning av fossilt jetbränsle.

”Förnybart flygbränsle är allmänt erkänt som en nyckelfaktor för att uppnå flygets mål om minskade utsläpp. Trollhättan-Vänersborg Airport och Västflyg har tagit ett stort och modigt steg för att endast använda bränsle med inblandat förnybart flygbränsle för alla flygningar.Det visar deras engagemang för att minska utsläppen av växthusgaser från flygresor och är en förebild för andra flygplatser och flygbolag över hela världen”, säger Alexander Kueper, VP EMEA från affärsenheten Renewable Aviation på Neste.

Kontakt:

Anna Petre,
VD på Västflyg
e-post: anna.petre@vastflyg.se, telefon: +46 733 14 41 13

Anna Råhnängen
VD Fyrstads Flygplats AB och flygplatschef på Trollhättan-Vänersborgs flygplats
e-post: anna@fyrstadsflyget.se, telefon: +46 739 55 49 11

Hanna Marie Björklund
Communications Specialist Neste Sverige
e-post: hannamarie.bjorklund@neste.com, telefon: +46 730 36 75 09

Caroline Beaufoy
Kommunikationsansvarig GKN Aerospace Sverige
e-post: caroline.beaufoy@gknaerospace.com, telefon: +46 700 873 870

Om Västflyg

Västflyg är ett lokalt flygföretag som drivs av fyra lokala entreprenörer. Västflygs vision är ett hållbart flyg från Trollhättan-Vänersborgs flygplats för att lyfta regionen. Flygresor förkortar restiden mellan Trollhättan-Vänersborg avsevärt och skapar därmed förutsättningar för livskraftiga företag, arbetstillfällen och ett hållbart samhälle även långt utanför Stockholm.

Läs mer: vastflyg.se

Om Trollhättan- Vänersborgs flygplats

Din närmaste flygplats – säker, smidig och tillförlitlig

Flygplatsen är en viktig knutpunkt för områdets samhällsviktiga flyg, kommersiell passagerartrafik, fraktverksamhet och skolflygningar. Fyrstads Flygplats AB fyra ägarkommuner, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil, har en ambition att stärka rollen som regional motor, samhällsviktig funktion och attraktiv samarbetspartner för branschens hållbarhetsomställning.

Läs mer: fyrstadsflyget.se

Om GKN Aerospace

På GKN Aerospace utvecklar och tillverkar vi avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer åt världens ledande flygplans- och flygmotortillverkare. GKN Aerospace är idag verksamt på 38 platser i världen med cirka 15 000 anställda i tolv länder. GKN Aerospace Sverige har sitt huvudkontor och utvecklingscentrum för koncernens flygmotorverksamhet baserat i Trollhättan. Här jobbar cirka 2000 av koncernens anställda. I Sverige har vi även en lång historia som partner och leverantör av flygmotorer till den svenska Försvarsmakten.

Läs mer här: gknaerospace.com

Om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro.

Läs mer: neste.se

*Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen gäller när bränslet används i ren form (d.v.s. oblandad) och beräknad med etablerade metoder för livscykelbedömning (LCA), såsom CORSIA-metodologi

IN ENGLISH

Swedish airline Västflyg becomes the world’s first airline to use the highest possible blend of sustainable aviation fuel on all flights.

With the European Climate Law to become climate-neutral by 2050, the aviation industry has also set its own ambitious climate targets to achieve net-zero by 2050. The Swedish airline Västflyg and Trollhättan-Vänersborg Airport will be the first airline and airport in the world to only use and supply sustainable aviation fuel (SAF) supplied by the Finnish producer Neste on all flights.

”The aviation industry is needed for a sustainable society and is expected to grow during the next 10-year period. But we must work even harder so that CO2 emissions from flights do not increase,” explains Anna Petre, CEO of Västflyg. She says that with the support of our partners GKN Aerospace, Trollhättan-Vänersborg Airport and Neste, Västflyg will be the first airline in the world to use sustainable aviation fuel (SAF) on all its departures.

“At GKN Aerospace, we have been actively working with the green transition within the aviation industry for many years. Västflyg and Trollhättan-Vänersborgs flygplats is taking a big step towards climate-neutral aviation and paving the way for more actors to change. It is our true belief that through collaboration and partnership we can make the biggest differences and we are extremely proud to be able to support Västflyg and the airport in this initiative.” Martin Wänblom, VP Site Operations, GKN Aerospace Sweden.

Västflyg will operate all its flights, including regular routes between Trollhättan-Bromma and Trollhättan-Visby, on fuel with a mixture of Neste MY Renewable Avation Fuel. ”We will also use the biofuel mixture for our charter flights, which makes Västflyg a better choice for climate-conscious travelers,” explains Anna Petre.

But it is not only Västflyg that is changing. From the middle of June, Trollhättan-Vänersborg Airport will only offer Sustainable Aviation Fuel mixed with renewable jet fuel. ”Small steps can lead to big changes and that is exactly what we think this investment shows. Our hope is that, together with Västflyg, GKN Aerospace and Neste, we can inspire and pave the way for a more sustainable future for the aviation industry”, says Anna Råhnängen, CEO and airport manager at Trollhättan-Vänersborg Airport.

Renewable aviation fuel is a more sustainable alternative to conventional, fossil jet fuel. Neste MY Renewable Aviation Fuel is produced 100 percent of raw materials from sustainably sourced waste and residual products, such as used cooking oil and animal fat. Renewable jet fuel is blended with conventional jet fuel and works together in existing aircraft engines and existing fuel infrastructure. Using sustainable aviation fuel reduces greenhouse gas emissions by up to 80 percent* over the life cycle of the fuel compared to using fossil jet fuel.

”Renewable aviation fuel is widely recognized as a key factor in achieving aviation’s goal of reduced emissions. Trollhättan-Vänersborg Airport and Västflyg have taken a big and brave step to use only fuel with blended renewable aviation fuel for all departures. It shows their commitment to reduce greenhouse gas emissions from air travel and is a role model for other airports and airlines worldwide,” says Alexander Kueper, VP EMEA from the business unit Renewable Aviation at Neste

”Today, the maximum permitted mixing of biofuel in aviation is 50 percent. The fact that it is precisely that limit means that rigorous tests of the jet fuel are required before all types of approval. By using today’s permitted maximum mixture on all our flights, we will reduce carbon dioxide emissions by up to 40 percent from day one,” continues a visibly proud Anna Petre CEO of Västflyg, who sees this investment as a first step in finding more sustainable  solutions for the airline and the customers.

About Västflyg

Västflyg is a local airline run by four local entrepreneurs. Västflyg’s vision is to provide sustainable flights from Trollhättan-Vänersborg airport that supports the region. Air travel significantly shortens the travel time between Trollhättan and Vänersborg and thus creates the conditions for viable companies, jobs and a sustainable society even far outside of Stockholm.

About Trollhättan-Vänersborgs Airport

The airport is an important hub for the area’s socially important flights, commercial passenger traffic, freight operations and school flights. Fyrstads Flygplats AB is owned by four cities, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla and Lysekil, and have an ambition to strengthen the role as a regional hub, a socially important function and an attractive partner for the industry’ green transition.

About Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creates solutions that combat climate change and accelerate the transition to a circular economy. We refine waste, residual products and innovative raw materials into renewable fuels and sustainable raw materials for plastics and other materials. We are the world’s leading producer of renewable jet fuel and renewable diesel, and we are developing chemical recycling to combat the challenge of plastic litter. Through our renewable and circular solutions, we strive to help our customers reduce their greenhouse gas emissions by at least 20 million tons annually by 2030. Our ambition is to make the Borgå oil refinery in Finland the most sustainable refinery in Europe by 2030. We introduce renewable and recycled raw materials such as liquid plastic waste in the refinery. We have a commitment to achieve carbon neutral production by 2035, and we will reduce carbon dioxide emissions from products sold by 50% by 2040. We have also set high standards for biodiversity, human rights and the supply chain. We are constantly included in both the Dow Jones Sustainability Index and the Global 100 list of the world’s most sustainable companies. In 2022, Neste had revenues of 25.7 billion euros.

About GKN Aerospace

GKN Aerospace is the world’s leading multi-technology tier 1 aerospace supplier, with a mission to be the most trusted and sustainable partner in the sky. As a global company serving the world’s leading aircraft manufacturers, GKN Aerospace designs, manufactures and delivers an extensive range of advanced aerospace systems, components and technologies – for use in commercial and defense aircraft ranging from helicopters, business jets, passenger planes and advanced air mobility vehicles to the most advanced fighter aircraft. In line with its mission, GKN Aerospace is committed to achieving net-zero emissions by 2050. Lightweight composites, additive manufacturing, electrical wiring interconnection systems and innovative engine systems help to reduce emissions and weight on today’s aircraft, while it collaborates with global partners to accelerate the development of zero-emission aircraft technologies, including hydrogen-powered propulsion and all-electric flight. GKN Aerospace is market leading in aerostructures and engine systems, with 15,000 employees across its 38 manufacturing locations in 12 countries.