Om oss

Fakta om flygplatsen

Flygplatsen har sedan 1970-talet haft en självklar roll i vårt växande område. Den är en del av blodomloppet som gör att människor och gods kan flöda och på så sätt ge syre åt samhället, i hela landet.

Fyrstads Flygplats AB är bolaget som driver Trollhättan- Vänersborgs flygplats. Bolaget bildades 1984 och ägs helt av de fyra kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. Bolagets styrelse är politiskt tillsatt och består av 4 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Styrelsen anställer VD som på flygplatsen också är verksamhetsansvarig för driften av flygplatsen och alla de tillstånd som behövs för att få driva flygplatsen.

Vår strävan är att flygplatsen blir attraktivare, mer hållbar och alltid upplevs vara i takt med tiden och samhällets olika behov av flyg.

Se vår broschyr för lite info läs mer här.

Trollhättan-Vänersborgs flygplats är en godkänd instrumentlandningsflygplats, dvs. här finns goda möjligheter att landa även i dåligt väder. Flygplatsen klassas som Riksintresse för kommunikationer vilket innebär att flygplatsen så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar utnyttjandet.

Flygplatsens värdeord säker, smidig och tillförlitlig skall genomsyra allas arbete.

Vår punktlighet är, näst efter säkerheten, vår viktigaste prioritering. Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgänglighet och trivsel för passagerare och minimera riskerna för förseningar och här kan Du hjälpa oss genom att vara ute i god tid före flygningen.

Historik

Expandera dragspelspanelen här nedan för att se av vår fullständiga tidslinje

Fasta och tillfälliga hinder

Vid en flygplats finns olika skyddsområden för att flygtrafiken skall fungera på ett säkert sätt. De olika ytorna har fastställts i internationella regelverk som Sverige har förbundit sig att följa. Utformningen av ytorna blir unik för varje flygplats utifrån flygplatsens storlek, klassning av banor och vilka landningshjälpmedel som finns.

Man talar om att flygplatsen skall skyddas från flyghinder inom influensområdet, det område inom vilket master, torn eller andra anläggningar kan utgöra fysiska hinder för luftfarten.

Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafik, flygtrafiken kan t ex drabbas av restriktioner eller regularitetsförsämringar. Flygplatserna företräder luftfarten då intressen står mot varandra. Flygplatsen blir således sakägare och skall därför alltid tillfrågas då det gäller etableringar av höga hinder, kranar, byggnadsverk eller vindkraftverk inom flygplatsens influensområde. Detta gäller både fasta och tillfälliga hinder.

Vad gäller vid Trollhättan- Vänersborgs flygplats?

Längst bort från flygplatsen återfinns MSA-ytan (minimum sector altitude) på vilken ett flygplan påbörjar den sista delen av en inflygning mot flygplatsen. Den MSA-påverkande ytan sträcker sig i cirklar 55 km ut från Trollhättan- Vänersborgs flygplats och berör 28 olika kommuner. Något förenklat kan man säga att detta är den höjd till vilken man kan tillåta byggnader utan att de stör luftfarten nära en flygplats.

Området närmast flygplatsen som syftar till att skydda flygtrafik under start- och landningsfas kallas för kontrollzon. Inom denna finns egentligen flera höjdbegränsande ytor. Kontrollzonen sträcker sig från marken upp till 450 meters höjd och berör stora delar av både Vänersborgs och Trollhättans kommuner. Kontrollzonen är närmast att betrakta som ett ”skyddsområde” för flygplatsen som i möjligaste mån skall vara fritt från hinder.

Närmast flygplatsen kommer procedurytor inom vilka flygplanen måste följa bestämda rutiner, så kallade procedurer. Ju närmare flygplatsen desto lägre måste hindren vara för att flygtrafiken skall fungera säkert.

Information till fastighetsägare som vill uppföra solceller i närheten av en flygplats.

Våra flygplan

Varje år trafikeras flygplatsen av mer än 100 olika flygplanstyper. Vår nuvarande linjetrafik till Stockholm drivs av bolaget Västflyg som flyger med en SAAB 340.

Fakta:

Längd: 19,70 m
Vingbredd: 21,40 m
Marschfart: 524 km/h
Vikt: 12 927 kg

Att flyga drönare i Trollhättan/Vänersborg flygplats kontrollzon

För dig som vill flyga drönare finns speciella regler. Fullständig och aktuell information om lagar och föreskrifter finner du på transportstyrelsens hemsida (https://www.transportstyrelsen.se/dronare). Flygtrafikledningen på flygplatsen ska också vidtalas innan du flyger.

För att vi ska kunna hantera din förfrågan behöver vi lite uppgifter från dig.

Maila följande uppgifter till ats.trollhattan@acr-sweden.se

  • Ditt namn.
  • Telefonnummer där du kan nås under hela flygningen – vi kan behöva avbryta flygningen.
  • Datum och tid för önskad flygning.
  • Punkten där du vill flyga i Lat/Long i WGS84-format utan decimaler. Lättast är att gå in på http://lfv.se/sv/Flygsakerhet/UAV-karta/ för att ta ut koordinaterna på drönarkartan.
  • Punkten i klartext, t ex kyrka eller gatuadress.
  • Information om längsta avstånd från punkten.
  • Vilken höjd du vill flyga på, max 120m.

Att du meddelat oss ovanstående information innebär INTE att du får flyga.

OBS!

Aktuell dag för flygning ringer du Trollhättantornet på 0520-42 93 61 för att inhämta tillstånd för flygning.

Vi har bara möjlighet att ge tillstånd för kortare perioder och allt är beroende på övrig trafik.

Flygtrafikledningens öppettider är i huvudsak måndag – fredag samt söndag, men vi kan öppna upp vid vilken tid som helst på dygnet. Det enklaste sättet för dig att flyga drönare/UAS är att göra detta när flygtrafikledningen är stängd, då är luftrummet okontrollerat. Ovanstående information från dig krävs även då.

/hälsar Flygtrafikledningen Trollhättan